Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zasobu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zasobu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku administracja, geodezja lub gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu
2. minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w administracji lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
2. Znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office,
3. Dobra organizacja pracy, komunikatywność
4. Umiejętność pracy w zespole
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału geodezyjnego
2. Wydawanie decyzji administracyjnych naliczających opłaty adiacenckie.
3. Weryfikacja operatów szacunkowych sporządzonych w celu przeprowadzenia postępowań o ustalenie opłat adiacenckich.
4. Przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich.
5. Występowanie z wnioskami o wpis ograniczonych praw rzeczowych w księgach wieczystych.
6. Dokonywanie zmian w istniejących księgach wieczystych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
7. Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy w zakresie udzielania informacji o mieniu komunalnym.
8. Realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.
9. Przygotowywanie decyzji Burmistrza o ustanowieniu lub wygaśnięciu trwałego zarządu dla nieruchomości gminnych.
10. Ustalanie opłat z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i ich aktualizacja.
11. Rozliczanie nakładów poniesionych na nieruchomości oddanej w trwały zarząd z chwilą jego wygaśnięcia.
12. Zapewnienie właściwego utrzymania terenów zielonych oddanych w trwały zarząd oraz do gospodarowania GZMK w Strzelcach Opolskich, w tym wykaszanie traw, wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie śmieci, pielęgnacja rabat oraz nasadzeń sezonowych z wyłączeniem terenów zabytkowych parków gminnych,
13. Dokonywanie przeglądów i oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów w obrębie terenów zielonych na obszarze miasta,
14. Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia związanej z wyborem wykonawcy na roboty polegające na utrzymaniu terenów zielonych w mieście w danym roku kalendarzowym,
15. Kontrola prawidłowości realizacji zleceń,
16. Nadzór nad wyłonionym wykonawcą i kontrola wykonania prac zgodnie z umową,
17. Występowanie z wnioskami do stosownych organów o zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, a następnie realizacja decyzji z uwzględnieniem wykonania wycinki oraz nasadzeń.
18. Zlecanie porządkowania terenów zielonych i nasadzeń roślinności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz kontrola prawidłowości realizacji zleceń.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i CV,
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
1) Miejsce pracy: Siedziba GZMK przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Op., I piętro, brak windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
2) Stanowisko pracy: praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 8 września 2023r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko w Referacie Gospodarki Nieruchomościami” w Biurze Podawczym GZMK w Strzelcach Opolskich (pok. Nr 2) lub przesłać pocztą na adres ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie. Dodatkowe informacje tel. 77/ 88 73 200
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o miejscu i terminie której zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną wskazaną w adresie e-mail.
Informacja o wynikach naboru zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie GZMK i opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. zasobu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
została wybrana
Pani Patrycja Orłowska zam. Zawadzkie
Uzasadnienie
Kandydatka spełniała wszystkie warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Status:
zakończony
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Radosław Świenty (2023-08-29 10:57:56)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2023-09-12 14:13:10)
Liczba odwiedzin: 940
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5268315
Data aktualizacji: 29 maj 2024
design by fast4net

Zamknij