Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.

Data publikacji strony internetowej: 11.02.2009r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.09.2020r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Integracja.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Porosiło,email: m.porosilo@gzmk.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 887 32 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

wg stanu na dzień 22.06.2020r.

Budynek: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
Do budynku prowadzi 1 wejście bez przeszkód architektonicznych.
W budynku nie ma windy ani platformy przy schodowej.
Toalety znajdują się na parterze.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich  przysługuje prawo do skorzystania z usług:
  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych):
  • pisemnie za pośrednictwem poczty - na adres: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie
  • osobiście - w biurze podawczym (parter) w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2,
  • za pomocą faksu - na numer: 77 413 07 28,
  • za pomocą poczty elektronicznej - na adres: info@gzmk.eu

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się w załączeniu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, dyrektor Gminnego Zarządu mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.


Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności:  Mateusz Gruntowski
e-mail: mgruntowski@radcaprawny.opole.pl

Pliki do pobrania:

  • Opublikował w BIP: Wojciechowski Filip
  • Ilość pobrań: 260
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Filip Wojciechowski (2020-09-10 14:26:54)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Foryt (2024-01-10 10:30:34)
Liczba odwiedzin: 2919
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5268305
Data aktualizacji: 29 maj 2024
design by fast4net

Zamknij