Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Nabór kandydatów na stanowisko ds. wydatków budżetowych w Referacie Finansowo - Księgowym w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. wydatków budżetowych
w Referacie Finansowo-Księgowym
w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym, technicznym lub ogólnym,
2. wymagany staż pracy
- 6 miesięcy dla osób z wykształceniem wyższym
- 1 rok dla osób z wykształceniem średnim.
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów i rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,
2. znajomość regulacji prawnych w zakresie podatku od towarów i usług
3. znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office, programów księgowych, w tym programu Dom 5 firmy Sacer s.c,
4. znajomość obsługi bankowości elektronicznej,
5. obsługa urządzeń biurowych,
6. komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało:
1. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków,
2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
3. prowadzenie rejestru zakupów dla celów podatku VAT,
4. kontrola płatności zobowiązań,
5. prowadzenie rejestru umów w zakresie wydatków budżetowych,
6. ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych,
7. opracowywanie danych do sprawozdań budżetowych.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania,
z pełni praw publicznych, oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Miejsce pracy: Siedziba GZMK przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Op., II piętro, brak windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
Stanowisko pracy: Praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Dokumenty należy składać w terminie do 29.05.2024r. w zamkniętej kopercie z napisem
,,Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym” w Biurze Podawczym GZMK w Strzelcach Opolskich (pok. Nr 2) lub przesłać pocztą na adres ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Dodatkowe informacje: tel. 77/ 88 73 225
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o miejscu i terminie której zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną wskazaną w adresie e-mail.

Informacja o wynikach naboru zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie GZMK i opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

INFORMACJA
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. wydatków budżetowych w Referacie Finansowo-Księgowym
w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji zgodnie z Regulaminem naboru na stanowisko ds. wydatków budżetowych została wybrana

Pani Natalia Gołębiowska zam. Strzelce Opolskie

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wszystkie warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze a podczas sprawdzianu wiedzy teoretycznej i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada niezbędną wiedzę i staż pracy do zatrudnienia na stanowisku ds. wydatków budżetowych.
Status:
zakończony
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Łukasiewicz (2024-05-17 12:33:40)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2024-06-07 09:56:01)
Liczba odwiedzin: 799
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5304056
Data aktualizacji: 20 czerwiec 2024
design by fast4net

Zamknij