Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe preferowane prawo, administracja lub marketing i zarządzanie oraz co najmniej trzyletni staż pracy
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz zagadnień finansów publicznych, prawo pracy
2. Znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office,
3. Dobra organizacja pracy,
4. Komunikatywność
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało:
1. Zapewnianie sprawnej organizacji pracy jednostki w zakresie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
2. Opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń,
3. Zapewnienie właściwej obsługi petentów w jednostce,
4. Nadzór nad kadrami oraz prowadzeniem spraw osobowych,
5. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i metod pracy,
6. Opracowywanie planów finansowych na wykonywanie zadań w referacie,
7. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznego użytkowania budynków jednostki,
8. Realizacja zadań związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi,
9. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bieżącej obsługi informatycznej jednostki oraz koordynacja w zakupach licencji dla programów komputerowych, sprzętu i urządzeń,
10. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania realizowane przez GZMK,
11. Nadzór nad zarządzaniem targowiskiem miejskim.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
1) Miejsce pracy: Siedziba GZMK przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Op., I piętro, brak windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
2) Stanowisko pracy: praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 9.09.2022r. w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko kierownicze w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych” w Biurze Podawczym GZMK w Strzelcach Opolskich (pok. Nr 2) lub przesłać pocztą na adres ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
Dodatkowe informacje tel. 77/ 88 73 200
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o miejscu i terminie której zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną wskazaną w adresie e-mail.
Informacja o wynikach naboru zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie GZMK i opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych
w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne zakończyło się wynikiem pozytywnym.
Na wolne stanowisko Kierownika w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich został wybrany

Pan Roman Ciasnocha zam. Opole

Kandydat spełnił wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał ocenę pozytywną.
Status:
zakończony
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Łukasiewicz (2022-08-26 09:03:25)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2022-09-20 15:06:28)
Liczba odwiedzin: 824
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5199789
Data aktualizacji: 23 kwiecień 2024
design by fast4net

Zamknij